sabato 30 aprile 2011

I ricconti de Sor Medeo: ì sò 'ggiornati

Stemo a Novembre dù 2010
Pe chi no sa' che ogni tantu ve rinconto in dialettu Frascatanu,sorielle,fattarelli,quadritti de 'u vecchi Frascati. So ricordi o racconti che ogni tantu me venghenu mente.A cadunu nun piacerannu 'u modu come so' scitti e storcera 'u nasu ma i scrivo pe i ggioveni,me piaceria che leggisseru,cosi capiscenu de piu i padri!I CHIRICHITTI DE SARROCCO
-Litichivenu pè gnente e pe gnente rifacivenu pace! Se liticheva p'accenne 'e cannele, pe smorzalle, pe' ji pe' bussoletta, pe' porta' l'incensiere e specialmente pe' sona' 'u campanellu.Se liticheva pe' gnente se' rifaceva pace.Appena finita 'a funzione se jeva tutti 'nsieme a gioca e...se ricominceva a litica' e se rifaceva pace, fina notte.


Nè 'u neguziettu de Zi Checca, steva all'angulu da chiesa del GESU e via Cairoli, ce steva de tuttu' ,maritozzi ciambelle,'o vinu', figurine,palline, tuttu teneva,era piccolu ma quanta roppa teneva.Steva davanti 'a 'u Furnarittu,Che tempi.

Stevo a pensa: come' che nun se trovenu ppiu' puci? Perche' semo puliti? NO! Perchè i semo 'vvelenati!


Mo se parla de vendemmia ma ando, na vota lo era me ricordo da monello: imuli co'i campanacci co' 'u tempu bruttu o bbellu d'a vigna portivenu tutta l'uva a 'u tinellu! Sti pori muli s'arrampichevenu pe' tutte é vie zzecchenno , scenngneno vie scale pe 'n falliscivola' se sparpajivenu le vie de puzzolana....'sti pori m...uli avanti e 'drietro
I campanaccie 'u rumore d'i zzoccoli t'assordeva .Urla e fustate dell'ortonisi che venivenu da tutti li pajsi.Ma piano piano l'uva 'rriveva tutta a' 'u tinellu 'n do' diventeva Vinu Llo vino che oggi nun se bbeve ppiu' ( 'U gridu d'u' vignarolo mezzo a' vigna "riccogJiete 'e vaga") se ve piaciut...a ve ne racconto altre .Ciao


Vendo uva D.O.C. 20 euro al q.e di localita' del'uva Cisternole -Colle Reti
‎''E case de 'na vota
ereno modeste,Nun cestivenu termosifoni,ma ce stivenu cammini e focuni. 'O friddu d'inverno nun se senteva 'ntorno 'a bbarce d'i cammini e 'a cenice e carbonella d'i focuni .Drento 'ste case era u calore dell'unita',dell'unita' d'a famija! 'Na famija poverella, ma ricca! Rcca d'amore ricca de cor...e!
I lavaturi: a funtana sotto u muru di Merli, sotto u muro de via Pensa, a funtana d'a porticella, d'u Matone. Oggi e silenzio drento ste fontane! An' 'do stannu tutti lli strilli, tutte lle chiacchere tutte le liticate.L'odore d'indico.d'e varecchina,llu via vai de femmine co' a conca 'n capu 'i fij pe' mani. An' 'do s...e oggi pe' sapè tutti i cazzi dè ll'atri‎'Chi '0 sa perche' 'na mutatella (vestito) te faceva senti' 'n signore, e t'a tenivi addossu quasi finu a quanno jivi a fa' 'u sordatu? Era 'a stoffa! Perche' lla stoffa era bagnata co' 'o sudore pe' nun falla ristrigne!'U giornale,Frascatano na vota eranu 'e funtane eranu ggiornali parlanti:fidanzamenti, spusalizi, corna, morti e malattie! Tuttu se sapeva drento 'ste funtanee lavenno i panni zzuzzi se sapivenu è cose belle e zzozze!
‎'U protetore d'u rione.
Pè tutti i riuni de Frascati ce steva 'na Madonna o 'n Santu appicicati a 'u muuru. 'St'immaggine prteggeva i Frascatani e 'n particolare quilli d'u rione! I ppiu' 'mportanti erenu: 'U bbambinu d'i Frati'Sarocco, 'a Madonna de Loreto, San Gaetano. Sant' Antonio e tanti altri.Ai primi de Dicembre-D'rento 'e case c'è steva profumu dosce,'se preparivenu i panpepati,biscotti,ciambelle co vinu, Tutti erenu indaferrati e madri e fie grandi a l'impastu, i munelli fa u scocciatu .E madri che strillivenu ai fji che se magnivenu a ciuccolata e dita dentro u barettelu d'u' miele.Po jvenu au furnu è l...a sè litigheva pè è tielle ,questa è mea ,no è tea ! Nvota sè senteva Natale no mò!


i MUNELLI DE SANROCCO-"A Piazza Sanrocco nun ce steva 'nmetro de piazza libbero! Nun ce steva pezzittu de' murellu da riccapezzà nè portone da occupa!Se giocheva a picchiu,a figurine,a'ccorda,belle statuine,tizzu,a pallò,nisconarella,sartaquaia,campana, a fà i botti coi barattoli idrocarburo,se liticheva,communelle, a sera eramo stracchi,sudati,co 'u visu bianco e russu,però arevamo contenti, mo sannojenu.

Stemo a dicembre dù 2010!


Se po' di che na vota era quasi bellu mori! Quanno'u trasportu 'u facivenud'a Bbona Morte era tutta n'altra cosa! Vedivi 'st'ommini tutti vestiti de niru ,C0' 'n cappucciu niru 'n capu. Sti fratelluni quannuse 'ngollivenu 'a barella co 'u mortu sopre recitivenu e cantivenu sarmie pianu pianu, comme pè sta attenti a 'n.....cciaccal'ova t'accompagnivenu a Campusantu co' tanta devozzione e senza fretta.No come mo de cursa


Stevo a pensa : chi 'o sa perchè mezzu litru('na fojetta)te rillegreva 'u co're e l'anima? Che ..cce steva drento 'sto vinu? ......'O sudore!


Va ricordete 'a passeggiata.? A passeggiata era malandrina.? Ndo' se conoscivenu 'i Frascatani? 'Ndo' se troviveno 'a regazza? 'Ndo' ijvenu pè fasse vede' 'u vestitu novu'? P'a Passeggiata.


E quanno nnavamo a comprà i pennini o i quaderni da CHIARINA.....e i pescitti de rigolizia da ARISTITE ROMANI......Chi 'o sa perche'
'a paghetta de 'na vota te 'bbasteva pe'tutta 'a settimana?-Perchè era tanta?-No! - Perchè era poca!


Stevo a pensa : na vota p'a Passegiata,all'iniziu ce steva n'aberu grossu come 'na casa.Se chimeva laberu de è bucie. Quante se ne dicivenu, pè sta pesseggiata!


‎'U GGIRU D'U FORTE-Padremu me ricconteva.All'or de notte s'useva fà ggiru d'u Forte(p.za, i Gesu',p.za S.Pietro,via Matteotti,via Paola,p.za Spinetta e via Cairoli) Stu ggirijttu prima de ritirasse se teneva da fà!'U facivenu è matri è fije,i padri è fij,i regazzi cò e regazze,vecchi e giveni.Sé raccontivenu l'utime f...regnacce,l'utimi bacjtti,parole doci,pò tutti a casa! 'A sera dopo sè riccominceva!-ER SOR METEO-


A TOMMOLA-Cò stu friddu de 'mo me ve mente che 'nvota de sti periodi à sera se steva dentro casa, vicinu à stufa economica che ieva sja a legna o carbo',sopra stufa cera na pila co 'u sgommarellu dentro ce steva 'u vjnu callu.Po tuti ntorno a'u tavolu se giocheva 'a tommola sia munelli che vecchi,ogni nummeru era na co...jonella,28-'u prevete, 77-è zampe d'e femmjne,23-'ubusciu.Pe segna 'u nummeri su cartelle se mettivenu e lettichie o fascioli,che ognitantu jvenu per'aja!


MERLI-'A Funtana di Merli,so passati i tempi so passati l'anni e cose,ma a funtana sta sempre là.Passennice vijcinu è guardennice dentro sè rispecchia n'homo cò i capjlli bianchi,n'a voce jè se sente dentro -'A regazzi tu' sì statu 'a d'à focu à funtana tè sò vistu- mentre sè asciuga na lacrima sossura- none, none,io 'nu 'so statu si vistu male.


Amedeo Panattoni
‎'u scopinu-'Nvota 'u scopjnu tutte è matjne co a trombbetta soneva pe i cortjli aè capi de scali,tutti mette i sjcchi fora a porta,issu co 'u sacco 'ngollu sè faceva tutte è scali,pò riscennenno svoteva i sicchi finu a 'u portò,poseva 'u sacco pinu è 'npieva natru votu e natru porto e cosi via. Quannu finisceva se pieva à scopa è pulisceva a strada,tuttu riccojva ce tenivenu a tene pulitu(Mo se sò iventati a porta a porta machè?)'Nvota Frascati era è sette bbellezze nò mò. -ER SOR MEDEO

Anna Troiani ciao amedeo.....quando che stava u munnezzaru.....era tutta un altra cosa...adesso come te giri te giri male.....al centro..xchè è il centro....la periferia..xchè è periferia cè vengono con i furgoni a buttare de tutto......siamo noi caro amedeo che siamo una massa d'incivili......


‎'U CENONE-I parenti e viscini se mettivenu d'acordu pè radunasse dè ntro na casa è ogn'unu porteva una cosa cucinata,pasta,frittu, docci , carcjiofi a giudja,vinu novu finocchi a cazz'impero.Se magneva e se beveva,se rincuntevenu ì cazzi dell'atri se cantevenu ì stornelli.Se giocheva a sette mezzo a sorichetta,tommola ....Poco prima de mezzanotte tutti a messa a Sarrocco aspettà 'u Bambinellu, se fasceva a sfilata d'avanti 'u Pressepe sè 'usceva a cerca barre apertu pè piasse 'u mischiu.E BON NATALE-ER SOR MEDEO.


‎'Ao facetive 'nu bellu regalu à 'u cenone dè Natale,parletive n'djalettu Frascatanu 'nu vergognetive a fijndecunti è lengua dj nonni è de padri è paretela ai fji sossi 'nseperde a 'u dialettu.Ogni veru Frascatanu 'u conosce basta tiralla fora 'nu è 'ngnoranzaè tradizione.E'facetive 'u brindesi come n'vota vinu rusciu c...allu e arzetive n'piedi e strillete"bevivenu j nostri avi-si-bevivenu j nostri nonni-si-bevivenu j nostri padri è nnuji fji semo bevemo,bevemo!Facjteve Bone Feste-SOR MEDEO


Stevo a pensà-Và à dì oggi à n'gi ovine dè quissi d'azzasse à è tre dè matina pè i n'chiesa. Grassu che cola se cè vannu a mezzugirnu!Ma n'vota al'Ottavianu dì morrti era ppipinaru dè munelli,dè chirichitti che mezzu i Fratelluni dè a bbona morte parivenu puscini, puscini 'ntorno a Monsignore ce faceva bbiocca.Erenu... belle ste Messe icanti ì cori l'odore d'incenso e femmine che risponnivenu à 'u prete, mezzu lLatinu mezzu Frascatanu.Mo tuttu dè cursa ,curi curi tantu facemo tutti à terre pè ccici ! ER SOR MEDEO


La vera, lingua Italjana è 'u Frascatanu. Pare na fregnaccia! Basta de fatti, fasse 'ndrietro de millenni quannu Tuschelu e Tuscolani, facivenu tremà 'u Munnu è li Romani. Questa è storia! Er sor MedeoE spajatu chiamà 'u Frascatanu 'ndialettu.Ma se tè dà chiama' lingua! La vera l'unica lingua Italiana.Quilli iti luntani a'nnu formatu tutti l'atri dialetti, mentre quilli rimasti sotto 'u colle, se facinnu tante capanne de frasche dè ginestra e sequitinnu a parlà la vera lingua che ribbatezzinnu 'U FRASCATANU. ... Sor Meteo


'u scopinu-'Nvota 'u scopjnu tutte è matjne co a trombbetta soneva pe i cortjli aè capi de scali,tutti mette i sjcchi fora a porta,issu co 'u sacco 'ngollu sè faceva tutte è scali,pò riscennenno svoteva i sicchi finu a 'u portò,poseva 'u sacco pinu è 'npieva natru votu e natru porto e cosi via. Quannu finisceva se piev...a à scopa è pulisceva a strada,tuttu riccojva ce tenivenu a tene pulitu(Mo se sò iventati a porta a porta machè?)'Nvota Frascati era è sette bbellezze nò mò. -ER SOR MEDEOL'ora
-Da munello quannu sentevo sona' e l'ora da' e campane du' campanile de Sarrocco nu' ce capiscevo gnente pè sapè c'or'era dopu e sei, metoccheva fà jcunti,à è sette soneva 'na vota e tenevo dà fà unu cò 'u riporto dè sei fà sette,a e otto soneva du voti e allora due co riporto dei fa' otto e cosi dicenno. Pare 'na ...fregnaccia a fine cè rinuncivi 'u primu che passeva cè chiedivi c'or'era e finiseva a storia -ER SOR MEDEO


Stemo ner 2011

ER SOMARO E EL LEONE:-Anticamente quanno nun cera la democrazia,la classe nostra nun valeva gnente. Mi nonno infatti prr avè raggione se copri co' la pelle d'u un Leone e fu trttato rispettosamente. - So' cambiati li tempi, amico caro:-fece el LEONE- ormai la pelle mia nun serve piu' nemmeno da riparo. Oggi,pultroppo, ho perso l'influensa, e ogni tanto so' io che pe' prudenza me copro co' la pelle de somaro!U' CULU
: ( strumento per filtrare il vino )
me riccuntivenu che 'ngiorno, ma n'saccio quale, a processione passeva pe i vicoli de u matone, era u periodo de a svinatura e da 'n tinellu se sentì na voce che strilleva a quillu che ce abiteva sopre:<< Compà, compà...mu presti u culu!?>> e quillatru n'tu pozzo dà, compà, u tengo zuzzu!Nina nanna pija sonno., che se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai che succedeno ner monno.Fra spade e li fucili de li popoli civili.


A SCOLA : Chiarina e Romani-Quannu da munellu jevo a scola ae comunali,a matina prima da esci da casa mea matrima me deva i sordi pe comprà 'u quadernu na matita o na gomma. Ce steva sempre da pià pe scola. Se passeva da Chiarina,escivi e passivi da Romani stu negoziu steva davanti a Chiarina. Romani venneva de tuttu da regolizia a li giocattoli;me comprevo e palline colorate de terracotta. Devanti a scola mo ce sta a piazza de Garibaldi, prima era terrapienu,se faceva na buca co 'u taccu da scarpa è se ggicheva a zipidì zipidè è buca cè. A su ggiochu co tre tiri dovivi manna buca e palline di compagni. Pò jvi a casa madrima me chideva 'u restu ?, Je risponnevo che eranu aumentati. Cou cavolu ce credeva, ne tenevo da fa de giri de tavolu co essa dietro co 'u pistasale

I chirichitti de Sarrocco

I chirichitti de Sarrocco,litichivenu pè gnente e pè gnente rifacivenu pacce! Se liticheva p'accenne 'e cannele,pe smorzale pèi pè a bussoletta,pè portà l'icensiere pè sonà 'u campanellu,pè servi messa,erenu spinte e gomitate,sguardi che te dicivenu"quannu escemo so cazzi tei".Se liticheva, pè gnente se rifaceva pace. appena finita 'a fuzione se jeva tutti a gioca e... se ricominceva a liticà e se rifaceva pace,sa storia dureva fina a notte,Se jeva a casa tuti zuzzi e sudati e stracchi ma contenti.


L'onestà de mi nonna

Quanno che nonna mia pijò marito nun fece mica come tante e tante che dopo un pò se troveno l'amante ..... Lei ,in cinquantanni, nu' l'ha mai tradito! Dice che un giorno un vecchio impreciuttito che je voleva fà lo spasimante je disse:-V'arigalo 'sto brillante se venite a pijvvelo in un sito.- Un'antra, ar posto suo, come succede, j' avrebbe detto subbito.- so pronta. Ma nonna onesta, nun ciagnete; anzi je disse:-Stattene lontano...- Tanto ch'adesso, quannno l'aricconta , ancora ce se mozzica le mano."
pe chi no sà è TRILUSSA"


"LA FRETTA"

Aò sa i che nova c'è? Io nun c'ho più fretta e me butto drent'ai meandri dè nà fraschetta. Con le zampe sotto ar tavolinoe in compagnia n'ber fiasco de vino,me guardo intorno soddisfatto,finamente ho smesso de sbricamme come un matto! e mentre er cannellino m'arriva ar gargarozzo,rido co n'amico e ordino n'artra fojetta. La vista me se annebbia ma non la mia coscienza che si mette a riflette sull'umana esistenza. a che serve stà sempre acore pè tutte lle raggioni si so quasi rotture de cojoni!

4 commenti:

 1. sergio28.12.10

  Chi nun capisce se còse ....che po di de esse frascatanu? So sempre quillu che so dittu più voti de 'mpegnasse 'npo de più pe nun perde su bellu dialettu. I romani ce fannu i cacuni a parlà romano e nui che semo nati prima de issi se tenemo da scordà? Angelè!!! Vidi se potemo fa quaccosa...perchè no..pure na pagginetta de croniche e comminti sopra 'n giornalittu nostranu....tipo "Argomenti"
  Pensa che nui quanno se salutemo dopo 60 anni ancora 'nvece di disse "ei" se dicemo "eu"
  Sergio

  RispondiElimina
 2. er ba24.1.11

  me riccuntivenu che 'ngiorno, ma n'saccio quale, a processione passeva pe i vicoli de u matone, era u periodo de a svinatura e da 'n tinellu se sentì na voce che strilleva a quillu che ce abiteva sopre:<< Compà, compà...mu presti u culu!?>> e quillatru <<n'tu pozzo dà, compà, u tengo zuzzu!

  RispondiElimina
 3. Anonimo31.1.11

  ciao volevo cheidervi ma il frascatano e molto simile al romanesco?

  RispondiElimina
 4. Anonimo30.11.13

  Mi raccomando di tenere vivo questo bel dialetto e di non sostituirlo col "romanaccio"...

  RispondiElimina